Zasady użytkowania / Polityka ochrony danych


 
Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady użytkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przestrzegać przedstawionych reguł, niestety z powodów prawnych musimy prosić Cię o opuszczenie naszych stron internetowych. To samo obowiązuje, jeżeli podlegasz prawu (na przykład w związku z narodowością, miejscem pobytu lub zamieszkania), które zabrania użytkowania lub odwiedzania tych stron internetowych lub ich części.

Własność intelektualna
Z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnych postanowień stanowiących inaczej, wszelkie dane, prace, wynalazki, projekty, koncepty, pomysły i inne elementy tych stron internetowych (dalej „Własność Intelektualna”) należą wyłącznie do Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (dalej „Tridonic”) lub jakiejkolwiek strony trzeciej licencjonującej Tridonic. Wykorzystanie Własności Intelektualnej, również do celów osobistych, jest zabronione, z wyjątkiem odwiedzania stron internetowych prywatnie, w celach niekomercyjnych, z użyciem konwencjonalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek oraz przygotowując pojedyncze wydruki na papierze jedynie do użytku osobistego. W przypadku naruszenia, Tridonic i/lub dowolne strony trzecie upoważnione przez Tridonic i/lub dowolne poszkodowane strony trzecie jest/są uprawnione, poza dochodzeniem roszczenia o odszkodowanie, do wyegzekwowania i przywrócenia legalnych warunków poprzez postępowanie prawne.

Brak oferty
Te strony internetowe nie stanowią oferty w celu zawarcia jakiejkolwiek relacji umownej. Oferujemy legalne transakcje przez internet wyłącznie dla zarejestrowanych klientów z indywidualnym loginem.

Brak konsultacji
Wiadomości, referencje, opinie, kursy, dane lub inne informacje na tych stronach internetowych mają być rozumiane we wszystkich przypadkach jako ogólne i niewiążące. Mogą zostać zmienione i/lub skasowane bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie. W żadnych okolicznościach informacje dostępne poprzez strony internetowe nie mogą być interpretowane jako gwarancja produktu i/lub oświadczenie dotyczące określonych właściwości lub dostępności.

Brak gwarancji dla treści
Cała zawartość stron internetowych, taka jak np.: informacje, instrukcje techniczne, ceny, kolory itd. są dostarczane bez gwarancji. Taka informacja musi zawsze być uznawana za niepewną i jest częściowo oparta na informacjach stron trzecich, także dostarczonych bez gwarancji.

Brak poufności
Komunikacja przez publicznie dostępne obszary stron internetowych (na przykład poprzez użycie formularza sieciowego) odbywa się w sposób niezakodowany przez internet i może być odczytana przez strony trzecie przy użyciu prostych środków technicznych i bezproblemowo może być przypisana konkretnemu nadawcy i odbiorcy. To samo dotyczy przesyłania poczty elektronicznej do Tridonic. Dlatego nalegamy aby przez strony internetowe lub email nie wysyłać poufnych informacji do Tridonic lub stron trzecich.

Brak gwarancji dostępności
Dostępność stron internetowych lub ich części nie jest w żadnym momencie zagwarantowana. Tridonic jest uprawniony w dowolnym momencie do ograniczenia dostępności stron internetowych przez określony lub nieokreślony czas i/lub zmiany lub usunięcia ich zawartości.

Brak odpowiedzialności
Jakakolwiek odpowiedzialność Tridonic za szkody wynikłe z lub w związku z użyciem stron internetowych lub ofert stron trzecich połączonych ze stronami internetowymi poprzez linki jest wyłączona.

Prawo właściwe
Jeśli w ogóle zostanie ustanowiony jakikolwiek stosunek umowny pomiędzy Tobą a Tridonic, będzie on regulowany wyłącznie przez prawo austriackie, z wyłączeniem przepisów dotyczących przeniesienia do jurysdykcji krajów trzecich.

Polityka ochrony danych

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkowników, niezależnie od tego, czy są klientami, czy gośćmi naszej witryny. W związku z tym zobowiązujemy się chronić ich prywatność i przetwarzać ich dane z zachowaniem poufności. W niniejszym dokumencie informujemy o konkretnych danych osobowych gromadzonych podczas odwiedzania tej witryny przez użytkowników i celów, dla których takie dane są wykorzystywane.
 

I. Podmiot odpowiedzialny

Niniejsza witryna internetowa obsługiwana jest przez firmę Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Austria, FN 218728i działającą jako „podmiot odpowiedzialny” w rozumieniu ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej RODO).

Podmiot odpowiedzialny nie wyznaczył inspektora ochrony danych, ponieważ nie jest to konieczne do spełnienia wymogów ustawowych.

Jednakże zapytania dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych można przesyłać na poniższy adres e-mail i będziemy na nie odpowiadać zgodnie z ustawowymi przepisami: dataprivacy@tridonic.com.
 

II. Przetwarzanie danych, cel przetwarzania, czas przechowywania

W tej części opisano kategorie danych, jakie wykorzystujemy oraz cele, jakie chcemy przez to osiągnąć. Jeśli jest to możliwe, podajemy informacje na temat czasu przechowywania różnego rodzaju danych.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza tę stronę, dane dostępu są zapisywane w pliku dziennika o nazwie dziennik serwera. Zapis danych zawiera następujące informacje: datę i godzinę dostępu, adres IP, identyfikator sesji, odwiedzoną stronę, nazwę strony internetowej, z której uzyskano dostęp do strony oraz informacje o używanej przeglądarce.

Takie pliki dziennika analizujemy tylko w przypadkach niewłaściwego korzystania z naszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików dziennika użytkowników, wobec których istnieje zasadne podejrzenie, że wykorzystali naszą witrynę nielegalnie i/lub z naruszeniem umowy. Z zasady nie ma możliwości powiązania tych danych z konkretną osobą. Jeżeli istnieje jednak taka możliwość, wykorzystujemy dane wyłącznie w przypadkach, w których istnieje odpowiednia podstawa prawna (ważenie interesów w indywidualnym przypadku).

Po zalogowaniu się w naszej witrynie internetowej lub w sklepie internetowym, gromadzimy podane dane kontaktowe (w szczególności imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, numer telefonu i faksu, adres e-mail, język korespondencji, dane działu
i sklepu internetowego) i wykorzystujemy je na podstawie umowy o przetwarzaniu danych. Ponadto w naszych procesach wewnętrznych użytkownikowi zostaje przypisany numer klienta i jedna lub więcej osób kontaktowych z naszej firmy. Wykorzystujemy te dane do udostępniania naszego sklepu internetowego i obsługi klientów lub osób zainteresowanych naszą firmą. W większości przypadków takie dane są przechowywane przez sześć miesięcy po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego (konto klienta zostaje usunięte).

W przypadku złożenia zamówienia w sklepie internetowym, zbieramy w tym celu dodatkowe informacje, w tym adres dostawy i inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, jakie są nam przekazywane przez klienta. Takie dane przechowujemy przez maksymalnie sześć miesięcy po zakończeniu relacji z klientem.

Jeśli dane osobowe lub dane o zamówieniach są również wykorzystywane w naszych procesach księgowych, dane takie są przechowywane do końca określonych terminów na podstawie ustawowych okresów przechowywania, którym podlegają (w Austrii zwykle 7 lat).

Jeśli w ramach procesu rejestracji lub w późniejszym czasie użytkownik wyraził odpowiednią zgodę, wykorzystamy również dane
wynikające z korzystania ze sklepu internetowego i strony internetowej, takie jak odwiedzane strony internetowe, czas przebywania na poszczególnych stronach internetowych i produkty, które użytkownik przeglądał, a także poprzednie artykuły przeglądane przez użytkownika, w celu optymalizacji naszej obsługi klienta i dostarczenia spersonalizowanych informacji. Takie dane są przechowywane do czasu odwołania zgody przez użytkownika.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie biuletynu, używamy imienia i nazwiska oraz adresu e-mail użytkownika do dostarczenia takiego biuletynu. Takie dane są wykorzystywane przez czas trwania subskrypcji.

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pisemne wycofanie zgody można wysłać na adres dataprivacy@tridonic.com.
 

III. Odbiorcy danych i kategorie odbiorców

W związku z prowadzeniem tej witryny i/lub sklepu internetowego, podmiot odpowiedzialny zaangażował następujących dostawców usług.

Usługi hostingu: Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Austria
Dostawca sklepu internetowego: Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Austria

Oprócz wymienionych konkretnych odbiorców, w przyszłości inni dostawcy usług mogą być zaangażowani w udostępnianie tej strony internetowej i sklepu internetowego (np. dostawcy hostingu, dostawcy sklepu).

Przekazywanie danych do innych spółek Grupy odbywa się na podstawie zgody udzielonej na przekazanie danych do wskazanych odbiorców.
 

IV. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

1. Postępujemy zgodnie z wszystkimi przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych, bez ograniczeń.

Dyrektywy dotyczące ochrony danych w Unii Europejskiej oraz przepisy krajowe, które się z nimi wiążą, mają zastosowanie do przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. Powyższe stanowi podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

2. Bez zgody użytkownika dane osobowe nie są sprzedawane, wypożyczane, ani w inny sposób ujawniane podmiotom trzecim.

Nie będziemy informować stron trzecich o danych osobowych użytkownika do celów reklamowych lub marketingowych, ani w inny sposób przekazywać je podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania świadczenia należnego użytkownikowi lub bez jego wyraźnej zgody.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą z pewnością zostać udostępnione zewnętrznym usługodawcom, jeśli oferują oni wystarczające gwarancje, że dane będą wykorzystywane legalnie i bezpiecznie, i zobowiązują się do przestrzegania zasad oraz przepisów ustawowych, opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych.

W ramach restrukturyzacji lub fuzji przedsiębiorstw zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych innym firmom, pod warunkiem, że zobowiążą się one również do przestrzegania opisanych tutaj zasad postępowania i mają siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państwa trzeciego o odpowiednim poziomie ochrony danych.

Jeśli użytkownik zdecyduje się aktywnie korzystać z funkcji społecznościowych oferowanych w naszej witrynie, dane osobowe będą przekazywane do odpowiednich zewnętrznych dostawców sieci społecznościowych. Więcej informacji na ten temat podano w Części 4.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni na mocy prawa, orzeczenia wydanego przez sąd właściwy lub zarządzenia administracyjnego wydanego przez właściwy organ nadzorczy, bądź jeśli w wyniku działań albo zaniechań ze strony użytkownika jesteśmy zmuszeni do ochrony naszych praw, mienia i aktywów przez właściwe organy nadzorcze lub egzekwowania takich praw w naszym imieniu.

3. Gromadzenie przez nas danych jest ograniczone do danych niezbędnych i potrzebnych doraźnie.

Podczas gromadzenia danych zawsze wyjaśniamy użytkownikowi cele przetwarzania danych.

W poszczególnych przypadkach gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Niepotrzebne nam już dane osobowe są usuwane.
 

V. Prawa użytkownika do wykorzystywanych danych

Jeśli i w zakresie, w jakim wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, użytkownik ma następujące prawa w odniesieniu do takich danych:

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO):
  Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji o tym, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przez nas przetwarzane, a jeśli tak, wymagać, abyśmy poinformowali użytkownika o konkretnych danych, a także o celach ich przetwarzania, o ich pochodzeniu, o wszystkich odbiorcach, którym dane zostały przesłane oraz o czasie, przez jaki dane te są przez nas przechowywane.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
  Jeśli użytkownik dowie się, że dotyczące go dane osobowe są nieprawidłowe, użytkownik w dowolnym czasie może zażądać skorygowania takich danych. O ile dane są niekompletne, użytkownik może również żądać dodania brakujących danych.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie jest już konieczne, lub że takie przetwarzanie odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej bądź jest nielegalne z innych powodów, użytkownik może zażądać usunięcia tych danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):
  Zamiast usuwania danych można również zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku ich nielegalnego przetwarzania. W szczególności użytkownik może także zażądać ograniczenia przetwarzania danych w przypadku jeśli użytkownik podważy prawidłowość danych lub złoży sprzeciw wobec przypadku przetwarzania danych.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  W odniesieniu do danych osobowych, które użytkownik utworzył samodzielnie, i które są używane na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może żądać przekazania mu takich danych w uporządkowanym, powszechnym i czytelnym dla komputera formacie. Użytkownik może także zażądać przesłania takich danych bezpośrednio do innego podmiotu odpowiedzialnego.
 • Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):
  Jeśli w danym przypadku istnieją przyczyny, dla których przetwarzanie danych osobowych użytkownika jest niezgodne z prawem, a dane te przetwarzamy na podstawie ważenia interesów, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystywania danych. O ile dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu dostarczania reklamy bezpośredniej, użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa do własnych danych osobowych zostały naruszone, użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W szczególności użytkownik może ją wnieść do organu nadzorczego na terenie zamieszkania użytkownika, miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia. W Austrii właściwym organem nadzorczym jest Datenschutzbehörde (Agencja Ochrony Danych), Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń.

Pytania o prawa użytkownika dotyczące jego danych osobowych lub prośby o wyjaśnienia jakichkolwiek spraw można kierować do nas na adres: dataprivacy@tridonic.com.
 

VI. Przetwarzanie danych przez serwisy społecznościowe

Ta witryna używa wtyczek rożnych mediów społecznościowych. Wtyczki te są funkcjami odpowiedniej sieci społecznościowej, która umożliwia użytkownikowi udostępnianie treści z naszej strony internetowej kontaktom w sieciach społecznościowych lub, na przykład, polecanie takich treści. Wtyczki mediów społecznościowych można rozpoznać po ich logo.

Używamy wtyczek mediów społecznościowych następujących operatorów:

 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • YouTube: YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA

W naszej witrynie wszystkie wtyczki do mediów społecznościowych z wyjątkiem YouTube są domyślnie wyłączone, co oznacza, że sam dostęp do naszej witryny internetowej nie powoduje przeniesienia żadnych danych do dostawców sieci społecznościowych. Jeśli użytkownik chce korzystać z funkcjonalności danej sieci społecznościowej, a tym samym aktywować początkowo zdezaktywowaną wtyczkę mediów społecznościowych, wyraźnie wyraża zgodę na przesyłanie danych do operatora sieci społecznościowej od momentu uaktywnienia danej wtyczki. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych przez dostawców sieci społecznościowych.

Zgodnie z naszą wiedzą, przesyłane są następujące dane:

 • adres IP
 • dane identyfikacyjne użytkownika, jeśli jest zalogowany do danego serwisu
 • poprzednio odwiedzana strona (z której użytkownik został skierowany), jeśli użytkownik skorzystał z linku
 • rodzaj i ustawienia przeglądarki
 • zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® lub Adobe® Reader®
 • adres URL strony, z którą wtyczka serwisu jest zintegrowana
 • data i godzina wizyty
 • dane techniczne dotyczące systemu operacyjnego
 • informacje o lokalizacji
 • pliki cookie

Dzięki integracji wtyczki, operatorzy sieci społecznościowych otrzymują informacje, że użytkownik uzyskał dostęp do odpowiednich stron naszej witryny. Jeśli użytkownik jest w tym samym czasie zalogowany do sieci społecznościowej, operator może powiązać te wyświetlenia stron z kontem w odpowiedniej sieci społecznościowej. Jeśli następnie użytkownik będzie w dalszym ciągu uaktywniać wtyczki sieci społecznościowych, np. klikając przycisk „Lubię to” na Facebooku, takie informacje są także przekazywane do danej sieci społecznościowej.

Nawet jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem żadnej z wymienionych sieci społecznościowych, możliwe jest, że za pośrednictwem wtyczki sieci te mogą uzyskać informację o adresie IP użytkownika i go zapisać. Szczegółowe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych, gromadzenia i wykorzystywania przez sieci społecznościowe wykorzystywanych przez nas danych oraz prawa użytkownika i opcje ustawień w tym zakresie można znaleźć w polityce ochrony prywatności danej sieci
społecznościowej:

Jeśli użytkownik chce, może na stałe uaktywnić wtyczki jednego lub kilku serwisów społecznościowych. W takim przypadku, podczas każdej wizyty użytkownika na stronie, dane są zawsze przesyłane do serwisu społecznościowego. Użytkownik może w każdej chwili dezaktywować określoną wtyczkę lub wszystkie wtyczki serwisów społecznościowych.

Dodatkowo użytkownik może uniemożliwić techniczną transmisję danych w sieciach mediów społecznościowych. W tym celu należy zmienić ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce. Instrukcje na ten temat podano w części „Pomoc” danej przeglądarki.
 

VII. Pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie celem umożliwienia korzystania z pewnych funkcji witryny, analizowania aktywności użytkowników i oferowania usług pewnych podmiotów zewnętrznych.

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w komputerze. Większość plików cookie jest usuwanych z dysku twardego po zakończeniu sesji („sesyjne pliki cookie”). Pozostałe pliki cookie pozostają w komputerze i umożliwiają nam rozpoznanie komputera użytkownika podczas następnej wizyty („stałe pliki cookie”). Ponadto nasza witryna używa plików cookie umieszczanych przez dostawców zewnętrznych.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie po dokonaniu odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą nie być w pełni dostępne.

Jeśli użytkownik nie chce, by pliki cookie były przechowywane w jego komputerze, powinien w przeglądarce wyłączyć funkcję przechowywania plików cookie naszej witryny lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby pliki cookie nie były przechowywane w komputerze użytkownika. Użytkownik może także usunąć pliki cookie już zapisane w jego komputerze.

Dezaktywacja używania plików cookie może też wymagać zapisania w komputerze stałych plików cookie. Jeśli użytkownik później usunie taki plik cookie, będzie musiał ponownie dezaktywować pliki cookie.

Nasza witryna używa następujących kategorii plików cookie:

I. Sesyjne pliki cookie

Aby ułatwić przeglądanie naszej witryny, umieszczamy identyfikator sesji („identyfikator sesji”), który jest powiązany z każdym odwiedzającym po rozpoczęciu korzystania z naszej witryny. Ten identyfikator sesji pozwala naszemu serwerowi zidentyfikować użytkownika i/lub komputer/przeglądarkę użytkownika jako tę samą osobę, nawet jeśli adres IP użytkownika się zmienił. Ten identyfikator sesji umożliwia skojarzenie wielu powiązanych żądań użytkownika z jedną sesją. Ten plik cookie identyfikatora sesji jest ważny tylko do zakończenia sesji. Po zamknięciu przeglądarki jest on automatycznie usuwany.

II. Stałe pliki cookie

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie, które między innymi, umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny. Zazwyczaj informacje wygenerowane przez te pliki cookie są przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google korzysta z tych informacji w imieniu operatora tej witryny internetowej w celu analizowania korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat działań w witrynie oraz świadczenia innych usług operatorowi witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Takie raporty i usługi są stale wykorzystywane do poprawy oferty tej witryny.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie po dokonaniu odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą nie być w pełni dostępne.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez te pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu należy kliknąć poniższy link i pobrać oraz zainstalować wtyczkę Google dla danej przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatkowe wtyczki tego rodzaju są również dostępne u innych dostawców, w zależności od używanej przeglądarki.

W świetle dyskusji na temat wykorzystania pełnych adresów IP w narzędziach analitycznych, pragniemy zauważyć, że ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()” i jako takie, adresy IP są przetwarzane w formie skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego związku z daną osobą. Adres IP użytkownika jest zatem skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

III. Pliki cookie podmiotów trzecich

Usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców są także zintegrowane z naszą witryną. Jednakże, przetwarzanie danych osobowych dla takich usług przez dostawców wymienionych poniżej nie wchodzi w zakres odpowiedzialności dostawcy tej witryny.

a. Google Maps

Niektóre strony tej witryny używają Google Maps do przedstawiania interaktywnych map i generowania wskazówek. Google Maps to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Dzięki korzystaniu z Google Maps informacje o korzystaniu z tej witryny, w tym adres IP i adres (pochodzenia) wprowadzone do funkcji planowania trasy, są przesyłane do Google w USA.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej zawierającej Google Maps, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest bezpośrednio przekazywana przez Google do przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców Google.

Zgodnie z naszą wiedzą, dotyczy to przynajmniej następujących danych:

 • data i godzina wizyty w danej witrynie
 • adres internetowy lub URL odwiedzanej witryny
 • adres IP
 • adres (początkowy) wpisany do zaplanowania trasy

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

Jeśli użytkownik nie chce, by firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała dane dotyczące użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, użytkownik może dezaktywować funkcję JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji map.

W celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także związanych z tym praw użytkownika i opcji ustawień mających na celu ochronę sfery prywatnej użytkownika, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, obowiązującymi w Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

b. YouTube

Niektóre strony tej witryny integrują filmy z YouTube lub zawierają linki do filmów z YouTube. YouTube to serwis wideo YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowany przez Google Inc. YouTube wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji o korzystaniu z filmów wideo. Ochrona prywatności Google obejmuje również YouTube i jest dostępna pod adresem https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

c. Rekrutacja Lumesse

W naszym portalu umożliwiającym zatrudnienie w całej Grupie wykorzystujemy pliki cookie współpracującego z nami partnera, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Niemcy. Polityka ochrony prywatności firmy Lumesse jest dostępna pod adresem http://www.lumesse.com/privacy.
 

VIII. Linki do innych stron internetowych

Nasza witryna zawiera hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. Po kliknięciu jednego z tych linków, użytkownik zostanie skierowany z naszej witryny bezpośrednio do witryny innego dostawcy usług. Jest to widoczne po zmianie adresu URL w przeglądarce.

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za poufne przetwarzanie danych przez takich dostawców, ponieważ nie mamy wpływu na zgodność innych dostawców z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych użytkownika przez takich dostawców usług są podawane w ich witrynach internetowych.
 

IX. Środki ochrony danych użytkowników

Aby chronić dane użytkownika, stosujemy specjalne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, które są regularnie analizowane i dostosowywane do procesu technologicznego.

Należy jednak pamiętać, że ze względu na strukturę Internetu jest możliwe, że zasady ochrony danych i bezpieczeństwa danych nie będą przestrzegane przez inne osoby lub instytucje nie wchodzące w nasz zakres odpowiedzialności.
 

X. Zmiany zasad ochrony danych

Ponieważ zmiany w ustawodawstwie lub zmiany w wewnętrznych procesach firmy mogą wymagać zmiany naszych przepisów dotyczących ochrony danych, zastrzegamy sobie prawo do takich zmian i prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszą Polityką ochrony danych.

Ostatnia aktualizacja: luty 2018