Zasady użytkowania / Polityka ochrony danych


 
Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady użytkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przestrzegać przedstawionych reguł, niestety z powodów prawnych musimy prosić Cię o opuszczenie naszych stron internetowych. To samo obowiązuje, jeżeli podlegasz prawu (na przykład w związku z narodowością, miejscem pobytu lub zamieszkania), które zabrania użytkowania lub odwiedzania tych stron internetowych lub ich części.

Własność intelektualna
Z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnych postanowień stanowiących inaczej, wszelkie dane, prace, wynalazki, projekty, koncepty, pomysły i inne elementy tych stron internetowych (dalej „Własność Intelektualna”) należą wyłącznie do Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (dalej „Tridonic”) lub jakiejkolwiek strony trzeciej licencjonującej Tridonic. Wykorzystanie Własności Intelektualnej, również do celów osobistych, jest zabronione, z wyjątkiem odwiedzania stron internetowych prywatnie, w celach niekomercyjnych, z użyciem konwencjonalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek oraz przygotowując pojedyncze wydruki na papierze jedynie do użytku osobistego. W przypadku naruszenia, Tridonic i/lub dowolne strony trzecie upoważnione przez Tridonic i/lub dowolne poszkodowane strony trzecie jest/są uprawnione, poza dochodzeniem roszczenia o odszkodowanie, do wyegzekwowania i przywrócenia legalnych warunków poprzez postępowanie prawne.

Brak oferty
Te strony internetowe nie stanowią oferty w celu zawarcia jakiejkolwiek relacji umownej. Oferujemy legalne transakcje przez internet wyłącznie dla zarejestrowanych klientów z indywidualnym loginem.

Brak konsultacji
Wiadomości, referencje, opinie, kursy, dane lub inne informacje na tych stronach internetowych mają być rozumiane we wszystkich przypadkach jako ogólne i niewiążące. Mogą zostać zmienione i/lub skasowane bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie. W żadnych okolicznościach informacje dostępne poprzez strony internetowe nie mogą być interpretowane jako gwarancja produktu i/lub oświadczenie dotyczące określonych właściwości lub dostępności.

Brak gwarancji dla treści
Cała zawartość stron internetowych, taka jak np.: informacje, instrukcje techniczne, ceny, kolory itd. są dostarczane bez gwarancji. Taka informacja musi zawsze być uznawana za niepewną i jest częściowo oparta na informacjach stron trzecich, także dostarczonych bez gwarancji.

Brak poufności
Komunikacja przez publicznie dostępne obszary stron internetowych (na przykład poprzez użycie formularza sieciowego) odbywa się w sposób niezakodowany przez internet i może być odczytana przez strony trzecie przy użyciu prostych środków technicznych i bezproblemowo może być przypisana konkretnemu nadawcy i odbiorcy. To samo dotyczy przesyłania poczty elektronicznej do Tridonic. Dlatego nalegamy aby przez strony internetowe lub email nie wysyłać poufnych informacji do Tridonic lub stron trzecich.

Brak gwarancji dostępności
Dostępność stron internetowych lub ich części nie jest w żadnym momencie zagwarantowana. Tridonic jest uprawniony w dowolnym momencie do ograniczenia dostępności stron internetowych przez określony lub nieokreślony czas i/lub zmiany lub usunięcia ich zawartości.

Brak odpowiedzialności
Jakakolwiek odpowiedzialność Tridonic za szkody wynikłe z lub w związku z użyciem stron internetowych lub ofert stron trzecich połączonych ze stronami internetowymi poprzez linki jest wyłączona.

Prawo właściwe
Jeśli w ogóle zostanie ustanowiony jakikolwiek stosunek umowny pomiędzy Tobą a Tridonic, będzie on regulowany wyłącznie przez prawo austriackie, z wyłączeniem przepisów dotyczących przeniesienia do jurysdykcji krajów trzecich.

Ostatnia aktualizacja: sierpień 2022 r.

 

Polityka ochrony danych

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkownika, niezależnie od tego, czy jest naszym klientem, czy tylko gościem naszej witryny. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkownika i traktowania jego danych w sposób poufny. W tym miejscu pragniemy poinformować użytkownika, jakie konkretnie jego dane osobowe są gromadzone w związku z wizytą w tej witrynie i do jakich celów są wykorzystywane. 

I. Administrator danych

Niniejszą witrynę internetową prowadzi firma Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Austria, FN 218728i, , która jest również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, gdyż nie są spełnione wymogi prawne dotyczące obowiązku jego wyznaczenia.

Zapytania dotyczące ochrony danych użytkownika i ich wykorzystania można jednak wysyłać na następujący adres e-mail, po czym odniesiemy się do nich zgodnie z wymogami prawa: dataprivacy@tridonic.com.

II. Wykorzystywane dane / cele przetwarzania / okres przechowywania

Kategorie danych, które wykorzystujemy oraz cele, w których je przetwarzamy opisano poniżej. W miarę możliwości podajemy również informacje o okresie przechowywania odnośnych danych.

Każdorazowo, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny, dane dostępu są zapisywane w pliku rejestru na serwerze. Dane zapisane w tym pliku rejestru obejmują następujące informacje: Data i godzina dostępu, adres IP, identyfikator sesji, informacja o witrynie, do której uzyskano dostęp, nazwa witryny, z której uzyskano dostęp oraz informacja o użytej przeglądarce.

Analizujemy te pliki rejestru tylko w przypadku niewłaściwego wykorzystania naszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików rejestru tych użytkowników, w stosunku do których występują konkretne podejrzenia dotyczące korzystania z naszej witryny w sposób naruszający prawo lub umowę. Zasadniczo nie możemy przypisać tych danych do konkretnej osoby. Jeśli takie przypisanie jest możliwe, wykorzystujemy te dane tylko w przypadkach, w których istnieje odpowiednia podstawa prawna (wyważanie interesów w konkretnym przypadku).

Jeśli użytkownik rejestruje się w naszej witrynie lub w naszym sklepie internetowym, rejestrujemy podane przez niego dane podstawowe (w szczególności imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu i faksu, adres e-mail, język korespondencji, branżę, dział, dane dostępu do sklepu internetowego) i korzystamy z nich na podstawie odpowiedniej umowy z użytkownikiem. Ponadto użytkownikowi przypisywany jest wewnętrzny numer klienta i jedna lub więcej osób kontaktowych w naszej firmie. Dane te wykorzystujemy do celów działalności sklepu internetowego oraz wspierania użytkownika, jako klienta lub osoby zainteresowanej naszą firmą. Z reguły takie dane są przechowywane przez sześć miesięcy po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego (skasowaniu konta klienta).

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres, płeć, firma i kraj, będą wykorzystywane do przesyłania i personalizacji tego newslettera. Dane te będą wykorzystywane w okresie pobierania newslettera. Przekazywanie danych do osób trzecich nie będzie miało miejsca.
Wypowiedzenie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie. Można to zrobić przy użyciu odsyłacza znajdującego się w dolnym obszarze każdego newslettera lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik rejestruje się w naszej witrynie w celu korzystania z oprogramowania, dodatkowo rejestrujemy informacje o wybranym oprogramowaniu oraz o tym, jak często było ono pobierane i czy użytkownik chce być informowany o aktualizacjach oprogramowania. Rejestracja ta może być przez nas wykorzystywana do celów statystycznych i ewentualnego przekazywania informacji o nowościach dotyczących wybranego oprogramowania.

Jeśli użytkownik składa zamówienie w sklepie internetowym, pobieramy wszelkie dodatkowe adresy potrzebne w związku z tym oraz inne dane udostępnione przez użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia. Przechowujemy takie dane do sześciu miesięcy po zakończeniu relacji z klientem.

Jeśli podstawowe dane osobowe lub dane zamówienia są wykorzystywane także w naszym systemie rachunkowym, dane takie przechowywane są do końca wymaganego od nas ustawowo okresu przechowywania danych (w Austrii zasadniczo 7 lat).

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie można przekazać na piśmie lub pocztą e-mail na adres dataprivacy@tridonic.com

III. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

1. Bez ograniczeń stosujemy się do ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych.

Do przechowywania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych i przyjęte na ich podstawie przepisy krajowe. Podstawę prawną przetwarzania odnośnych danych osobowych można znaleźć na powyższej liście.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jeśli zapewnią one wystarczającą gwarancję zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystania danych oraz jeśli zobowiążą się umownie do przestrzegania zasad określonych w niniejszej polityce prywatności i przepisów ustawowych.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowym innym firmom w kontekście restrukturyzacji lub połączenia przedsiębiorstw, jeśli one również zobowiążą się do przestrzegania zasad postępowania opisanych w niniejszej polityce oraz mają siedzibę albo w Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim zapewniającym odpowiednią ochronę danych.

Jeśli użytkownik aktywnie wybierze korzystanie z funkcji sieci społecznościowych oferowanych w naszej witrynie, dane osobowe mogą być przekazywane do odnośnych zewnętrznych dostawców takich sieci społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji V. poniżej.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, jeśli wymaga tego od nas prawo, decyzja sądu właściwej jurysdykcji lub nakaz wydany przez właściwy organ bądź też w przypadku, gdy działania lub zaniechania ze strony użytkownika zmuszają nas do ubiegania się o ochronę lub egzekwowanie naszych praw, mienia lub aktywów przez właściwe organy.

2. Pozyskując dane ograniczamy się do tego, co jest niezbędne i uzasadnione.

Jeśli gromadzimy dane osobowe, każdorazowo wyjaśniamy użytkownikowi, do jakich celów je wykorzystujemy.

W poszczególnych przypadkach gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Jeśli dalsze korzystanie z danych osobowych nie jest już konieczne, usuwamy je. 

IV. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych

W związku z funkcjonowaniem tej witryny lub sklepu internetowego, w imieniu administratora danych występują następujące podmioty przetwarzające:

Witryna dostawcy hostingu: Zumtobel Group AG
Sklep internetowy dostawcy: Zumtobel Group AG

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami w sekcji IX., w której opisano, jak dane użytkownika są wykorzystywane przez media społecznościowe.

Oprócz wyszczególnionych odbiorców, w związku z funkcjonowaniem tej witryny i sklepu internetowego w przyszłości możemy konsultować się również z innymi podmiotami przetwarzającymi (np. dostawcami hostingu, operatorami sklepów).

Przekazywanie danych do firm wchodzących w skład grupy odbywa się na podstawie zgody udzielonej odbiorcom wskazanym w takiej zgodzie.

V. Linki do witryn zewnętrznych

W naszej witrynie znajdują się tzw. hiperlinki do witryn innych dostawców. W razie skorzystania z nich użytkownik jest przekierowywany bezpośrednio do witryn innych dostawców. Jest to zauważalne m.in. dzięki zmianie adresu URL w pasku adresu przeglądarki.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poufność przetwarzania danych użytkownika przez takich dostawców, gdyż nie mamy żadnego wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają regulacji dotyczących ochrony danych. Informacji o tym, w jaki sposób dostawcy ci przetwarzają dane osobowe użytkownika należy poszukiwać bezpośrednio w ich witrynach.

VI. Środki zabezpieczające dane użytkownika

Aby chronić dane użytkownika przyjęliśmy specjalne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, regularnie poddawane przeglądowi i dostosowywane do postępu technicznego.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony i bezpieczeństwa danych nie są przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

VII. Prawa użytkownika w odniesieniu do wykorzystywanych danych

Jeżeli i w zakresie w jakim wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, przysługują mu w odniesieniu do takich danych w szczególności następujące prawa:

 • Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO):
  Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji, czy i które jego dane osobowe są przez nas wykorzystywane, w jakich celach są przetwarzane, skąd pochodzą, jakim odbiorcom mogą być przekazywane oraz jak długo takie dane są przez nas przechowywane.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
  W przypadku gdyby użytkownik stwierdził, że dotyczące go dane osobowe są nieprawidłowe, może w dowolnym momencie zażądać sprostowania takich danych. Jeśli z punktu widzenia użytkownika takie dane są niepełne, może on również zażądać ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że wykorzystanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne lub że odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej bądź jest sprzeczne z prawem z innych powodów, może zażądać usunięcia takich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO):
  Zamiast usunięcia danych, użytkownik może również zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jeśli są wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. W szczególności użytkownik może również domagać się takiego ograniczenia wykorzystania danych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych lub złożył sprzeciw wobec ich wykorzystania.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez samego użytkownika, które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może zażądać, aby takie dane zostały mu udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również zażądać, aby takie dane zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych.  
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Austrii właściwym organem nadzorczym jest Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na przysługujące użytkownikowi prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, ze względu na które wykorzystanie jego danych osobowych, używanych przez nas z uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu, staje się niedopuszczalne, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych. Jeśli dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw w każdym przypadku.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod następującym adresem e-mail: dataprivacy@tridonic.com.

VIII. Zmiany w polityce ochrony danych

Ponieważ ze względu na zmiany w prawie lub w naszych wewnętrznych procesach firmowych może być konieczne dostosowanie niniejszej polityki ochrony danych, do czego zastrzegamy sobie prawo, zwracamy się do użytkownika z prośbą o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności.

IX. Pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny, analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny oraz udostępniać pewne usługi stron trzecich.

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie usuwana jest z dysku twardego użytkownika z końcem sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Pozostałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie go podczas kolejnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). Ponadto w naszej witrynie używane są również pliki cookie stron trzecich.

Przechowywaniu plików cookie można zapobiegać przez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były przechowywane na jego komputerze, powinien wyłączyć w przeglądarce przechowywanie plików cookie dla naszej witryny lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie w ogólnie nie były przechowywane na komputerze. Za pomocą przeglądarki można również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane.

Gromadzenie i przesyłanie tych danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, o czym został on wyraźnie poinformowany odwiedzając naszą witrynę.

Dezaktywacja korzystania z plików cookie może wymagać zapisania na komputerze stałego pliku cookie. Jeśli użytkownik usunie ten plik cookie, konieczna będzie ponowna dezaktywacja.