Zasady użytkowania / Polityka ochrony danych


 
Prosimy uważnie przeczytać niniejsze zasady użytkowania. Jeżeli nie jesteś w stanie przestrzegać przedstawionych reguł, niestety z powodów prawnych musimy prosić Cię o opuszczenie naszych stron internetowych. To samo obowiązuje, jeżeli podlegasz prawu (na przykład w związku z narodowością, miejscem pobytu lub zamieszkania), które zabrania użytkowania lub odwiedzania tych stron internetowych lub ich części.

Własność intelektualna
Z zastrzeżeniem wszelkich wyraźnych postanowień stanowiących inaczej, wszelkie dane, prace, wynalazki, projekty, koncepty, pomysły i inne elementy tych stron internetowych (dalej „Własność Intelektualna”) należą wyłącznie do Tridonic GmbH & Co KG, 6850 Dornbirn / Austria (dalej „Tridonic”) lub jakiejkolwiek strony trzeciej licencjonującej Tridonic. Wykorzystanie Własności Intelektualnej, również do celów osobistych, jest zabronione, z wyjątkiem odwiedzania stron internetowych prywatnie, w celach niekomercyjnych, z użyciem konwencjonalnych i niezmodyfikowanych przeglądarek oraz przygotowując pojedyncze wydruki na papierze jedynie do użytku osobistego. W przypadku naruszenia, Tridonic i/lub dowolne strony trzecie upoważnione przez Tridonic i/lub dowolne poszkodowane strony trzecie jest/są uprawnione, poza dochodzeniem roszczenia o odszkodowanie, do wyegzekwowania i przywrócenia legalnych warunków poprzez postępowanie prawne.

Brak oferty
Te strony internetowe nie stanowią oferty w celu zawarcia jakiejkolwiek relacji umownej. Oferujemy legalne transakcje przez internet wyłącznie dla zarejestrowanych klientów z indywidualnym loginem.

Brak konsultacji
Wiadomości, referencje, opinie, kursy, dane lub inne informacje na tych stronach internetowych mają być rozumiane we wszystkich przypadkach jako ogólne i niewiążące. Mogą zostać zmienione i/lub skasowane bez uprzedniego powiadomienia w dowolnym momencie. W żadnych okolicznościach informacje dostępne poprzez strony internetowe nie mogą być interpretowane jako gwarancja produktu i/lub oświadczenie dotyczące określonych właściwości lub dostępności.

Brak gwarancji dla treści
Cała zawartość stron internetowych, taka jak np.: informacje, instrukcje techniczne, ceny, kolory itd. są dostarczane bez gwarancji. Taka informacja musi zawsze być uznawana za niepewną i jest częściowo oparta na informacjach stron trzecich, także dostarczonych bez gwarancji.

Brak poufności
Komunikacja przez publicznie dostępne obszary stron internetowych (na przykład poprzez użycie formularza sieciowego) odbywa się w sposób niezakodowany przez internet i może być odczytana przez strony trzecie przy użyciu prostych środków technicznych i bezproblemowo może być przypisana konkretnemu nadawcy i odbiorcy. To samo dotyczy przesyłania poczty elektronicznej do Tridonic. Dlatego nalegamy aby przez strony internetowe lub email nie wysyłać poufnych informacji do Tridonic lub stron trzecich.

Brak gwarancji dostępności
Dostępność stron internetowych lub ich części nie jest w żadnym momencie zagwarantowana. Tridonic jest uprawniony w dowolnym momencie do ograniczenia dostępności stron internetowych przez określony lub nieokreślony czas i/lub zmiany lub usunięcia ich zawartości.

Brak odpowiedzialności
Jakakolwiek odpowiedzialność Tridonic za szkody wynikłe z lub w związku z użyciem stron internetowych lub ofert stron trzecich połączonych ze stronami internetowymi poprzez linki jest wyłączona.

Prawo właściwe
Jeśli w ogóle zostanie ustanowiony jakikolwiek stosunek umowny pomiędzy Tobą a Tridonic, będzie on regulowany wyłącznie przez prawo austriackie, z wyłączeniem przepisów dotyczących przeniesienia do jurysdykcji krajów trzecich.

Polityka ochrony danych

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkownika, niezależnie od tego, czy jest naszym klientem, czy tylko gościem naszej witryny. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkownika i traktowania jego danych w sposób poufny. W tym miejscu pragniemy poinformować użytkownika, jakie konkretnie jego dane osobowe są gromadzone w związku z wizytą w tej witrynie i do jakich celów są wykorzystywane.
 

I. Administrator danych

Niniejszą witrynę internetową prowadzi firma Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6850 Dornbirn, Austria, FN 218728i, , która jest również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, gdyż nie są spełnione wymogi prawne dotyczące obowiązku jego wyznaczenia.

Zapytania dotyczące ochrony danych użytkownika i ich wykorzystania można jednak wysyłać na następujący adres e-mail, po czym odniesiemy się do nich zgodnie z wymogami prawa: dataprivacy@tridonic.com.
 

II. Wykorzystywane dane / cele przetwarzania / okres przechowywania

Kategorie danych, które wykorzystujemy oraz cele, w których je przetwarzamy opisano poniżej. W miarę możliwości podajemy również informacje o okresie przechowywania odnośnych danych.

Każdorazowo, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny, dane dostępu są zapisywane w pliku rejestru na serwerze. Dane zapisane w tym pliku rejestru obejmują następujące informacje: Data i godzina dostępu, adres IP, identyfikator sesji, informacja o witrynie, do której uzyskano dostęp, nazwa witryny, z której uzyskano dostęp oraz informacja o użytej przeglądarce.

Analizujemy te pliki rejestru tylko w przypadku niewłaściwego wykorzystania naszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików rejestru tych użytkowników, w stosunku do których występują konkretne podejrzenia dotyczące korzystania z naszej witryny w sposób naruszający prawo lub umowę. Zasadniczo nie możemy przypisać tych danych do konkretnej osoby. Jeśli takie przypisanie jest możliwe, wykorzystujemy te dane tylko w przypadkach, w których istnieje odpowiednia podstawa prawna (wyważanie interesów w konkretnym przypadku).

Jeśli użytkownik rejestruje się w naszej witrynie lub w naszym sklepie internetowym, rejestrujemy podane przez niego dane podstawowe (w szczególności imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu i faksu, adres e-mail, język korespondencji, branżę, dział, dane dostępu do sklepu internetowego) i korzystamy z nich na podstawie odpowiedniej umowy z użytkownikiem. Ponadto użytkownikowi przypisywany jest wewnętrzny numer klienta i jedna lub więcej osób kontaktowych w naszej firmie. Dane te wykorzystujemy do celów działalności sklepu internetowego oraz wspierania użytkownika, jako klienta lub osoby zainteresowanej naszą firmą. Z reguły takie dane są przechowywane przez sześć miesięcy po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego (skasowaniu konta klienta).

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera dane użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres, płeć, firma i kraj, będą wykorzystywane do przesyłania i personalizacji tego newslettera. Dane te będą wykorzystywane w okresie pobierania newslettera. Przekazywanie danych do osób trzecich nie będzie miało miejsca.
Wypowiedzenie subskrypcji jest możliwe w dowolnym momencie. Można to zrobić przy użyciu odsyłacza znajdującego się w dolnym obszarze każdego newslettera lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeśli użytkownik rejestruje się w naszej witrynie w celu korzystania z oprogramowania, dodatkowo rejestrujemy informacje o wybranym oprogramowaniu oraz o tym, jak często było ono pobierane i czy użytkownik chce być informowany o aktualizacjach oprogramowania. Rejestracja ta może być przez nas wykorzystywana do celów statystycznych i ewentualnego przekazywania informacji o nowościach dotyczących wybranego oprogramowania.

Jeśli użytkownik składa zamówienie w sklepie internetowym, pobieramy wszelkie dodatkowe adresy potrzebne w związku z tym oraz inne dane udostępnione przez użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia. Przechowujemy takie dane do sześciu miesięcy po zakończeniu relacji z klientem.

Jeśli podstawowe dane osobowe lub dane zamówienia są wykorzystywane także w naszym systemie rachunkowym, dane takie przechowywane są do końca wymaganego od nas ustawowo okresu przechowywania danych (w Austrii zasadniczo 7 lat).

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie można przekazać na piśmie lub pocztą e-mail na adres dataprivacy@tridonic.com.
 

III. Odbiorcy i kategorie odbiorców danych

W związku z funkcjonowaniem tej witryny lub sklepu internetowego, w imieniu administratora danych występują następujące podmioty przetwarzające:

Witryna dostawcy hostingu: Zumtobel Group AG
Sklep internetowy dostawcy: Zumtobel Group AG

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami w sekcji VI, w której opisano, jak dane użytkownika są wykorzystywane przez media społecznościowe.

Oprócz wyszczególnionych odbiorców, w związku z funkcjonowaniem tej witryny i sklepu internetowego w przyszłości możemy konsultować się również z innymi podmiotami przetwarzającymi (np. dostawcami hostingu, operatorami sklepów).

Przekazywanie danych do firm wchodzących w skład grupy odbywa się na podstawie zgody udzielonej odbiorcom wskazanym w takiej zgodzie. 
 

IV. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

1. Bez ograniczeń stosujemy się do ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych.

Do przechowywania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych i przyjęte na ich podstawie przepisy krajowe. Podstawę prawną przetwarzania odnośnych danych osobowych można znaleźć na powyższej liście.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jeśli zapewnią one wystarczającą gwarancję zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystania danych oraz jeśli zobowiążą się umownie do przestrzegania zasad określonych w niniejszej polityce prywatności i przepisów ustawowych.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowym innym firmom w kontekście restrukturyzacji lub połączenia przedsiębiorstw, jeśli one również zobowiążą się do przestrzegania zasad postępowania opisanych w niniejszej polityce oraz mają siedzibę albo w Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim zapewniającym odpowiednią ochronę danych.

Jeśli użytkownik aktywnie wybierze korzystanie z funkcji sieci społecznościowych oferowanych w naszej witrynie, dane osobowe mogą być przekazywane do odnośnych zewnętrznych dostawców takich sieci społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji VI poniżej.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, jeśli wymaga tego od nas prawo, decyzja sądu właściwej jurysdykcji lub nakaz wydany przez właściwy organ bądź też w przypadku, gdy działania lub zaniechania ze strony użytkownika zmuszają nas do ubiegania się o ochronę lub egzekwowanie naszych praw, mienia lub aktywów przez właściwe organy.

2. Pozyskując dane ograniczamy się do tego, co jest niezbędne i uzasadnione.

Jeśli gromadzimy dane osobowe, każdorazowo wyjaśniamy użytkownikowi, do jakich celów je wykorzystujemy.

W poszczególnych przypadkach gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Jeśli dalsze korzystanie z danych osobowych nie jest już konieczne, usuwamy je. 
 

V. Prawa użytkownika w odniesieniu do wykorzystywanych danych

Jeżeli i w zakresie w jakim wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, przysługują mu w odniesieniu do takich danych w szczególności następujące prawa:

 • Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO):
  Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji, czy i które jego dane osobowe są przez nas wykorzystywane, w jakich celach są przetwarzane, skąd pochodzą, jakim odbiorcom mogą być przekazywane oraz jak długo takie dane są przez nas przechowywane.
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):
  W przypadku gdyby użytkownik stwierdził, że dotyczące go dane osobowe są nieprawidłowe, może w dowolnym momencie zażądać sprostowania takich danych. Jeśli z punktu widzenia użytkownika takie dane są niepełne, może on również zażądać ich uzupełnienia.
 • Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że wykorzystanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne lub że odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej bądź jest sprzeczne z prawem z innych powodów, może zażądać usunięcia takich danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO):
  Zamiast usunięcia danych, użytkownik może również zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jeśli są wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. W szczególności użytkownik może również domagać się takiego ograniczenia wykorzystania danych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych lub złożył sprzeciw wobec ich wykorzystania.
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):
  W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez samego użytkownika, które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może zażądać, aby takie dane zostały mu udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również zażądać, aby takie dane zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych.  
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO):
  Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Austrii właściwym organem nadzorczym jest Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń.

Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na przysługujące użytkownikowi prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, ze względu na które wykorzystanie jego danych osobowych, używanych przez nas z uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu, staje się niedopuszczalne, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych. Jeśli dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw w każdym przypadku.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod następującym adresem e-mail: dataprivacy@tridonic.com.
 

VI. Wykorzystanie danych osobowych przez sieci społecznościowe

Linki do sieci społecznościowych

Ta witryna wykorzystuje linki prowadzące do różnych sieci społecznościowych. Za pomocą tych linków użytkownik może np. udostępniać zawartość naszej witryny swoim kontaktom w sieciach społecznościowych lub polecać te treści innym osobom.

Zamieszczamy linki do stron następujących operatorów sieci społecznościowych:

 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA

Śledzenie konwersji za pomocą narzędzi LinkedIn Insight Tags i Twitter Website Tags

Używamy tagów LinkedIn Insight oraz tagów Twitter Website do pomiaru i zwiększania skuteczności naszych reklam w mediach społecznościowych.

Wspomniane piksele/tagi służą nam do zapewnienia, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i aby nie były postrzegane jako irytujące. Piksele i tagi umożliwiają nam także śledzenie skuteczności naszych reklam do celów statystycznych i badania rynku, wskazując, czy użytkownicy zostali skierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy.

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nasza odpowiedzialność w odniesieniu do danych przetwarzanych za pomocą wspomnianych narzędzi ogranicza się do gromadzenia i przesyłania tych danych. W tym zakresie osoby, których dane dotyczą mogą dochodzić swoich praw w stosunku do nas.

Gromadzenie i przesyłanie tych danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, o czym został on wyraźnie poinformowany odwiedzając naszą witrynę.

Dane gromadzone przez wspomnianych operatorów nie mogą być przeglądane bezpośrednio przez nas, lecz mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie zamieszczania reklam. 

Wtyczka serwisu YouTube

W naszej witrynie zamieszczamy filmy udostępniane przez firmę YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nie mamy kontroli nad ilością danych gromadzonych w ten sposób (np. przy odtwarzaniu filmów i przeglądaniu stron z osadzonymi filmami) przez dostawców sieci społecznościowych.

Według naszej wiedzy przesyłane są następujące dane:

 • adres IP 
 • identyfikator użytkownika, jeśli jest zalogowany do odnośnego serwisu 
 • poprzednio odwiedzona strona (strona odwołująca się), jeśli użytkownik skorzystał z linku
 • typ i ustawienia przeglądarki 
 • zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® czy Adobe® Reader® 
 • adres URL strony, na której osadzona jest wtyczka społecznościowa 
 • data i godzina wizyty 
 • specyfikacje techniczne systemu operacyjnego 
 • informacje dotyczące lokalizacji 
 • pliki cookie 

W związku z osadzeniem filmów z serwisu YouTube, operator otrzymuje informacje o odwiedzeniu przez użytkownika odpowiednich stron naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, operator może korelować odpowiednie instancje dostępu do konta użytkownika w odnośnej sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje również z wtyczkami, do odnośnej sieci społecznościowej przesyłane są odpowiednie informacje.

Nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie YouTube, serwis ten może poznać jego adres IP i być może zapisać go. Szczegółowe informacje o celu i zakresie przetwarzania danych, ich gromadzenia i wykorzystania przez serwis YouTube, a także o prawach użytkownika i opcjach ustawień w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Ponadto użytkownik może być w stanie technicznie uniemożliwić przekazywanie danych do serwisu YouTube. W tym celu należy dostosować ustawienia bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” w przeglądarce.
 

VII. Pliki cookie

W naszej witrynie używamy plików cookie, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny, analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny oraz udostępniać pewne usługi stron trzecich.

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie usuwana jest z dysku twardego użytkownika z końcem sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Pozostałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie go podczas kolejnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). Ponadto w naszej witrynie używane są również pliki cookie stron trzecich.

Przechowywaniu plików cookie można zapobiegać przez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były przechowywane na jego komputerze, powinien wyłączyć w przeglądarce przechowywanie plików cookie dla naszej witryny lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie w ogólnie nie były przechowywane na komputerze. Za pomocą przeglądarki można również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane.

Dezaktywacja korzystania z plików cookie może wymagać zapisania na komputerze stałego pliku cookie. Jeśli użytkownik usunie ten plik cookie, konieczna będzie ponowna dezaktywacja.

W naszej witrynie wykorzystywane są następujące kategorie plików cookie:

I. Sesyjne pliki cookie

Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny, stosujemy tzw. identyfikatory sesji, przypisywane każdemu odwiedzającemu na początku każdej wizyty w naszej witrynie. Taki identyfikator sesji wykorzystywany jest przez nasz serwer do rozpoznania użytkownika lub jego komputera/przeglądarki jako tego samego odwiedzającego, nawet jeżeli od ostatniej wizyty zmienił się jego adres IP. Ten identyfikator sesji umożliwia przypisanie kilku powiązanych żądań użytkownika do jednej sesji. Używany przez nas plik cookie identyfikatora sesji jest ważny tylko do końca sesji. Jest on automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

II. Stałe pliki cookie

Google Analytics

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi analityki sieciowej świadczonej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje również pliki cookie, które między innymi, umożliwiają analizowanie sposobu korzystania z witryny. Zazwyczaj informacje wygenerowane przez te pliki cookie są przesyłane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Google korzysta z tych informacji w imieniu operatora tej witryny internetowej w celu analizowania korzystania z witryny, sporządzania raportów na temat działań w witrynie oraz świadczenia innych usług operatorowi witryny, związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Takie raporty i usługi są stale wykorzystywane do poprawy oferty tej witryny.

Użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie po dokonaniu odpowiednich ustawień w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku niektóre funkcje tej witryny mogą nie być w pełni dostępne.

Ponadto użytkownik może uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez te pliki cookie oraz danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP), a także przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu należy kliknąć poniższy link i pobrać oraz zainstalować wtyczkę Google dla danej przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Dodatkowe wtyczki tego rodzaju są również dostępne u innych dostawców, w zależności od używanej przeglądarki.

W świetle dyskusji na temat wykorzystania pełnych adresów IP w narzędziach analitycznych, pragniemy zauważyć, że ta witryna korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()” i jako takie, adresy IP są przetwarzane w formie skróconej w celu wykluczenia bezpośredniego związku z daną osobą. Adres IP użytkownika jest zatem skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych sygnatariuszy Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP dostarczony przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

III. Pliki cookie podmiotów trzecich

Usługi świadczone przez zewnętrznych dostawców są także zintegrowane z naszą witryną. Jednakże, przetwarzanie danych osobowych dla takich usług przez dostawców wymienionych poniżej nie wchodzi w zakres odpowiedzialności dostawcy tej witryny.

Google Maps

Niektóre strony tej witryny używają Google Maps do przedstawiania interaktywnych map i generowania wskazówek. Google Maps to usługa Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Dzięki korzystaniu z Google Maps informacje o korzystaniu z tej witryny, w tym adres IP i adres (pochodzenia) wprowadzone do funkcji planowania trasy, są przesyłane do Google w USA.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do witryny internetowej zawierającej Google Maps, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest bezpośrednio przekazywana przez Google do przeglądarki, która integruje ją ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców Google.

Zgodnie z naszą wiedzą, dotyczy to przynajmniej następujących danych:

 • data i godzina wizyty w danej witrynie
 • adres internetowy lub URL odwiedzanej witryny
 • adres IP
 • adres (początkowy) wpisany do zaplanowania trasy

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności w tym zakresie.

Jeśli użytkownik nie chce, by firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała dane dotyczące użytkownika za pośrednictwem naszej witryny, użytkownik może dezaktywować funkcję JavaScript w ustawieniach swojej przeglądarki. Jednak w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji map.

W celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google, a także związanych z tym praw użytkownika i opcji ustawień mających na celu ochronę sfery prywatnej użytkownika, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, obowiązującymi w Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Rekrutacja Haufe

W naszym portalu umożliwiającym zatrudnienie w całej Grupie wykorzystujemy pliki cookie współpracującego z nami partnera, Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Switzerland. Polityka ochrony prywatności firmy Haufe umantis jest dostępna pod adresem https://www.haufegroup.com/en/privacy-policy.
 

VIII. Linki do witryn zewnętrznych

W naszej witrynie znajdują się tzw. hiperlinki do witryn innych dostawców. W razie skorzystania z nich użytkownik jest przekierowywany bezpośrednio do witryn innych dostawców. Jest to zauważalne m.in. dzięki zmianie adresu URL w pasku adresu przeglądarki.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poufność przetwarzania danych użytkownika przez takich dostawców, gdyż nie mamy żadnego wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają regulacji dotyczących ochrony danych. Informacji o tym, w jaki sposób dostawcy ci przetwarzają dane osobowe użytkownika należy poszukiwać bezpośrednio w ich witrynach.
 

IX. Środki zabezpieczające dane użytkownika

Aby chronić dane użytkownika przyjęliśmy specjalne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, regularnie poddawane przeglądowi i dostosowywane do postępu technicznego.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony i bezpieczeństwa danych nie są przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności.
 

X. Zmiany w polityce ochrony danych

Ponieważ ze względu na zmiany w prawie lub w naszych wewnętrznych procesach firmowych może być konieczne dostosowanie niniejszej polityki ochrony danych, do czego zastrzegamy sobie prawo, zwracamy się do użytkownika z prośbą o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja: lipiec 2021 r.